شنبه 28 تیر 1399

شرکت کوشا صنعت صحرا در مراسمی با حضور سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان صادر کننده نمونه استان در سال 1398 انتخاب شد