صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1397

صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1397

شرکت کوشا صنعت صحرا در سال 1397 به عنوان صادرکننده نمونه استان قزوین انتخاب شد.