صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1396

صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1396

شرکت کوشا صنعت صحرا در سال 1396 به عنوان صادرکننده نمونه استان قزوین انتخاب شد.