صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1395

صادرکننده نمونه استان قزوین در سال 1395

شرکت کوشا صنعت صحرا در سال 1395 به عنوان صادرکننده نمونه استان قزوین انتخاب شد.